Werkwijze

Stappenplan voor het registeren van uw opvang


Tijdens onze afspraken worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • algemene informatie gastouderopvang
 • uitleg werkwijze Oppasvoordeel.nl
 • kwaliteitseisen gastouder
 • eisen aan de locatie
 • uitleg aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag
 • uitleg diverse procedures en andere beleidsdocumenten (o.a. risico-inventarisatie)
 • toelichting op de eventueel gemaakte bruto-netto berekening
 • uitleg betaalstroom
 • uitleg aanmelding bij de gemeente, inspectie door de GGD en vermelding in het Landelijk Register Kinderopvang
 • verstrekken/afhandelen van de contractuele documenten (gast)ouder
 • aanvraag kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst
 • toelichting urenoverzichten
 • bespreken en invullen afsprakenlijst

Tussen Oppasvoordeel.nl en de gastouder is geen sprake van een arbeidsrelatie. Er is slechts sprake van een bemiddelingsrelatie. Het gastouderbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan of verband houdende met de opvang. Oppasvoordeel.nl is tegenover de gastouder slechts aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Op de overeenkomst tussen Oppasvoordeel.nl en de (gast)ouder berust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.