Veel gestelde vragen

 1. Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
 2. Hoe en wanneer vraagt u de kinderopvangtoeslag aan?
 3. Wat is een gastouder?
 4. Aan welke eisen moet ik als gastouder voldoen?
 5. Hoe verloopt de betaling aan de gastouder?
 6. Wat verdient de oppas/gastouder?
 7. Kan ik gebruik maken van meerdere opvangmogelijkheden?
 8. Hoe vraag ik de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan?


1. Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U ontvangt voor ten minste één kind kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of u betaalt voor een groot deel mee aan de kosten van het levensonderhoud voor het kind.
 • U werkt in loondienst of als zelfstandige of u werkt mee in de onderneming van uw echtgenoot of huisgenoot.
 • De gastouder en vraagouder wonen niet op hetzelfde adres.

Pleegouders
Als pleegouder komt u ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Voor u gelden dezelfde regels als voor natuurlijke ouders.

Gescheiden ouders
Als u gescheiden bent, kunt u allebei recht hebben op de kinderopvangtoeslag. Als het kind doorgaans drie dagen per week bij u woont en de rest van de tijd bij uw ex- partner (co-ouderschap), kunt u beiden een aanvraag indienen. Elke ouder vraagt dan de toeslag aan voor zijn eigen deel van de kosten.

Zwangerschapsverlof
Als u zwangerschapsverlof heeft, houdt u recht op kinderopvangtoeslag. Ook in deze periode blijft u immers werknemer.

Re-integratie, inburgering of studie
U kunt ook aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als u niet werkt, maar behoort tot één van de volgende doelgroepen:

 • u volgt een inburgeringtraject;
 • u studeert;
 • u ontvangt een uitkering en volgt een re-integratietraject.

terug naar top

2. Hoe en wanneer vraagt u de kinderopvangtoeslag aan?

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Als u alle stappen hebt doorlopen, is voor u direct zichtbaar of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Als dat zo is, maakt de Belastingdienst de toeslag in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan u over. Maximaal 8 weken na het indienen van uw aanvraag start de betaling. Na het invullen en controleren van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw aanvraag digitaal verzenden. Om deze te kunnen verzenden, moet u deze aanvraag ondertekenen met uw DigiD. Als u een toeslagpartner hebt, dan moet ook deze de aanvraag ondertekenen. Alleen als u de aanvraag hebt ondertekend met beide DigiD's, kunt u de aanvraag verzenden.
terug naar top

3. Wat is een gastouder?

Een gastouder is iemand die in een huiselijke omgeving opvang op kinderen verzorgd. Dit kan bij de ouder of bij de gastouder thuis zijn. Een gastouder kan meerdere kinderen opvangen in de leeftijd 0 t/m 12 jaar. Gastouderopvang is een flexibele vorm van opvang waarbij je de opvanguren die je wekelijks nodig hebt samen met de gastouder overlegt. Regel je gastouderopvang via ons systeem, dan voldoet de opvang aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen en komt de opvang in aanmerking voor een vergoeding via het Rijk.
terug naar top

4. Aan welke eisen moet ik als gastouder voldoen?

De Wet kinderopvang stelt een aantal duidelijke eisen aan gastouders. Er zijn diverse voorwaarden waar een gastouder aan moet voldoen (zie eisen aan gastouders). Daarnaast worden er eisen gesteld aan de opvanglocatie (zie eisen aan de locatie). Samen met de ouders doet u een jaarlijks risico-inventarisatie op de opvanglocatie op het gebied van gezondheid en veiligheid. Deze risico-inventarisaties worden ieder jaar tijdens een huisbezoek nagelopen door een medewerker van Oppasvoordeel.nl. Oppasvoordeel.nl heeft hierin een adviserende rol en geeft aan hoe de risico's verkleind kunnen worden.
terug naar top

5. Hoe verloopt de betaling aan de gastouder?

Alle gastouderbureaus hebben vanaf 2010 de kassiersfunctie. Het betekent dat gastouders via het gastouderbureau worden betaald. Het gastouderbureau houdt een administratie bij van het betalingsverkeer. Hierin staat per ouder en gastouder voor welke kinderen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief een vergoeding is betaald. De vraagouder mag de Belastingdienst vanaf 2010 niet meer vragen om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de gastouder over te maken. Iedere maand ontvangt de ouder een factuur waarop het bedrag staat vermeld wat wordt geïncaseerd. De gastouder ontvangt van ons een rekeningoverzicht waarop het bedrag staat vermeld wat de gastouder zal ontvangen die betreffende maand.
terug naar top

6. Wat verdient de oppas/gastouder?

De hoogte van de verdiensten zijn afhankelijk van het aantal opvanguren per week, het inkomen van de ouders en het inkomen van de gastouder. De gastouder ontvangt officieel 'inkomen uit arbeid' en moet de vergoeding die ze ontvangt aan het einde van het jaar opgeven aan de belastingdienst. Het bedrag dat aan de belastingdienst betaald moet worden, hangt af van een aantal variabelen. Om precies te weten wat de financiële consequenties zijn, kan het beste de subsidieberekening op de website www.toeslagen.nl ingevuld worden of u kunt contact met ons opnemen. Een andere mogelijkheid is om te bellen met de belastingtelefoon: 0800-0543.
terug naar top

7. Kan ik gebruik maken van meerdere opvangmogelijkheden?

Het is mogelijk om gebruik te maken van verschillende vormen van opvang - bijvoorbeeld gastouderopvang en opvang op een kinderdagverblijf - en voor beide een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten te ontvangen van de overheid. Als u maar van beide een jaaropgave hebt aan het einde van het jaar. Voor de opvang bij de gastouder, ontvangt u van ons een jaaropgave aan het eind van het jaar. De andere jaaropvang ontvangt u van het kinderdagverblijf.
terug naar top

8. Hoe vraag ik de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan?

Alvorens het contract te kunnen sluiten, dient de gastouder o.a. een Verklaring Omtrent Gedrag( VOG ) aan te vragen bij het Ministerie van Justitie. Als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, dienen alle meerderjarige huisgenoten van de gastouder van 18 jaar en ouder ook over een VOG te beschikken. Wij kunnen de VOG digitaal voor u aanvragen. Ook is het mogelijk dat wij u de formulieren aanleveren waarmee u persoonlijk bij het gemeentehuis de VOG aanvraagt. De beslissing of de verklaring al dan niet wordt afgegeven, ligt bij de Minister van Justitie. Het ministerie geeft de verklaring af als uit onderzoek blijkt dat de gastouder, die de verklaring aanvraagt, geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan die de uitoefening van het gastouderschap in de weg staan. Eenmaal afgegeven, krijg je de officiële VOG toegestuurd naar je huisadres. Oppasvoordeel.nl dient een kopie van deze officiële VOG te ontvangen.
terug naar top