Kwaliteit

Oppasvoordeel heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Een kind is voor zijn ouders een dierbaar bezit en ouders moeten dan ook een groot vertrouwen hebben in hun gastouder. Zij moeten er zeker van zijn dat hun kind in een veilige omgeving is en verantwoord wordt opgevangen.

In opdracht van de gemeente toetst de Inspectie Kinderopvang van de GGD de kwaliteit van kinderopvangorganisaties, waaronder gastouderbureaus. Onze organisatie is opgenomen in het Register Kinderopvang van de gemeente Schagen omdat wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Hieronder volgt een overzicht van de eisen waaraan Oppasvoordeel.nl voldoet om de kwaliteit te waarborgen.

Pedagogisch Beleidsplan
Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Oppasvoordeel.nl besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van de opvang. Om de kwaliteit blijvend op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen, is een goed onderbouwd pedagogisch beleidsplan noodzakelijk. Wij hopen dat dit beleid de ouders en gastouders houvast biedt en dat het ertoe bijdraagt dat ouders hun kinderen met een gerust hart toevertrouwen aan het gastoudergezin.

Ons gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kind zoeken en mensen die kinderen willen opvangen. Gastouders verzorgen opvang aan maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar.

Dit pedagogisch beleidsplan wordt tijdens het intakegesprek met gastouders en vraagouders doorgenomen en staat op de website van Oppasvoordeel.nl. Door de overeenkomst met Oppasvoordeel.nl aan te gaan geeft de gastouders aan zich aan onderstaand pedagogisch beleidsplan te conformeren. Tijdens de evaluatiegesprekken zal de toetsing van de opvang aan de pedagogische normen een onderdeel van het gesprek zijn.

Elk gastouderbureau moet over een pedagogisch beleidsplan beschikken. Voor Oppasvoordeel.nl vormt dit pedagogisch beleidsplan de leidraad bij de invulling van de gastouderopvang. Het bevat de uitgangspunten waaraan gastouderopvang in onze visie moet voldoen. Het is een belangrijk middel om de kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Het beleidsplan is op aanvraag verkrijgbaar.

Risico-inventarisatie
Volgens de Wet kinderopvang zijn gastouderbureaus verplicht om bij iedere gastouder een risico-inventarisatie omtrent veiligheid en gezondheid uit te voeren. Het doel hiervan is om te inventariseren welke risico’s op de opvanglocatie aanwezig zijn en deze, indien van toepassing, terug te brengen tot een aanvaardbaar en acceptabel niveau. Deze risico-inventarisatie dient jaarlijks te worden herhaald. Oppasvoordeel.nl zal tijdens de 1e en 2e afspraak de risico-inventarisatielijsten met u bespreken en uitleg verstrekken. De werkinstructie veiligheid en gezondheid voor gastouders wordt hierbij als handleiding gebruikt.

Verklaring omtrent het gedrag
De Wet kinderopvang eist ook dat gastouders, en alle inwonende huisgenoten van 18 jaar en ouder, beschikken over een ‘Verklaring omtrent het gedrag’. De beslissing of de verklaring al dan niet wordt afgegeven, ligt bij de Minister van Justitie. Hij geeft de verklaring af als uit onderzoek blijkt dat de gastouder die de verklaring aanvraagt geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die de uitoefening van het gastouderschap in de weg staan. De gastouder verstrekt een kopie van de ‘Verklaring omtrent het gedrag’ aan Oppasvoordeel.nl.

Oudercommissie
Elk gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. Ook u kunt zich kandidaat stellen voor de oudercommissie van Gastouderbureau Oppasvoordeel.nl via oppasvoordeel@gmail.com. De oudercommissie heeft adviesrecht over tal van zaken, waaronder:
• het pedagogisch beleidsplan;
• de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

U kunt met vragen en/of opmerkingen de oudercommissie mailen. Het mailadres is: oudercommissie@oppasvoordeel.nl

Alternatieve ouderraadpleging
Indien het ons ondanks allerlei inspanningen niet lukt om een oudercommissie te vormen, zullen wij een alternatieve vorm van ouderraadpleging hanteren waarbij het adviesrecht van de ouders gewaarborgd wordt. Bij wijziging van procedures/protocollen en/of werkwijzes, zullen alle vraag- en gastouders hierover, middels de mail, geïnformeerd worden.

Klachtenregeling
Wij gaan ervan uit dat eventuele klachten onderling tussen u en Oppasvoordeel worden opgelost. U kunt zich te allen tijde rechtstreeks richten tot de Geschillencommissie. Dit betreft een externe commissie te Den Haag, waarbij Oppasvoordeel.nl zich heeft aangesloten en die invulling geeft aan de externe klachtenprocedure. De Geschillencommissie, Bordewijklaan 74, 2591 XR te Den Haag, tel 070-310 53 10. De klachtenregeling kunt hier inzien.

Op 1 januari 2016 zijn er een aantal regels veranderd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verplicht alle nieuwe en bestaande kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen om vanaf genoemde datum aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang. De verplichte aansluiting komt in de plaats van de huidige verplichting om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtencommissie. De oudercommissie kan vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie. De werkwijze van indiening van een klacht is als volgt:

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig te worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt door de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.