Eisen aan gastouder

U moet vóór start van registratie aan diverse eisen voldoen. Alleen dan kunnen wij u aanmelden bij de gemeente voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.

 1. U beschikt over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma.
 2. U beschikt over een door de minister aangewezen EHBO-certificaat gericht op kinderen.
 3. U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 4. U bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die u opvangt.
 5. Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 6. U bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 7. U conformeert zich aan het pedagogisch beleid van Oppasvoordeel.nl, bent op de hoogte van de meldcode kindermishandeling, en andere beleidsdocumenten van Oppasvoordeel.nl.
 8. U kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en handelt ernaar.
 9. U ontvangt betalingen van de ouders enkel via het gastouderbureau.
 10. U heeft een AVP verzekering, en bij gebruik van een auto een inzittende verzekering.
 11. U bent bereid een risico-inventarisatie uit te laten voeren in het huis waar de opvang plaats vindt. Er wordt getoetst op hygiëne, veiligheid en voldoende ruimte. De speelruimte moet tenminste 3.5 m² per kind bedragen.
 12. U heeft een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en een stabiele gezinssituatie.
 13. U bent bereid tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van cursussen/ trainingen/ bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak.
 14. U respecteert privacygevoelige gegevens en geeft deze informatie niet door aan derden.
 15. U staat open en respecteert andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën.
 16. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om op een professionele manier contact met de vraagouders te onderhouden en afspraken te maken.
 17. U bent in staat om te reflecteren op het eigen handelen.
 18. U laat kinderen niet alleen of laat het toezicht niet over aan anderen.
 19. U heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal.

EHBO gericht op kinderen
Als gastouder moet je verplicht in het bezit zijn van een EHBO-certificaat.Maar niet alle certificaten zijn goedgekeurd. De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instellingen zijn opgenomen in Register EHBO-certificaten gastouderopvang:

 • Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;
 • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
 • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
 • Eerstehulpverlener van NIKTA;
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
 • Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
 • Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en
 • Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Alleen geregistreerde certificaten voldoen. Heeft u één van de genoemde certificaten, maar weet u niet zeker of het is geregistreerd? Neem dan contact op met ons.
terug naar top

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Iedere gastouder moet een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen (VOG). Mensen met slechte bedoelingen worden op deze manier uitgesloten. Dit is van groot belang door het intensieve contact met jonge kinderen. Onder andere mensen die een zedendelict hebben begaan en daarvoor zijn veroordeeld, kunnen zich hierdoor niet als gastouder registreren. Verzorgt u de opvang bij u thuis? Dan moeten al uw huisgenoten van 18 jaar en ouder ook over een VOG beschikken.

Wat kost een VOG?
De kosten zijn € 30,05 per aanvraag bij de gemeente. Wij kunnen de VOG ook digitaal voor u aanvragen. De kosten bedragen dan € 24,55.
terug naar top

Het pedagogisch beleid
Ieder gastouderbureau is verplicht een pedagogisch beleid te formuleren en vast te stellen. Dit beleid beschrijft in ieder geval hoe gastouders: de emotionele veiligheid van kinderen waarborgen; de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen stimuleren en volgen; het besef van normen en waarden op kinderen overbrengen. Als gastouder kent u de inhoud van het pedagogisch beleid en gebruikt u dit als uitgangspunt bij de opvang van de gastkinderen.
terug naar top

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Iedere gastouder is verplicht elk jaar een risico-inventarisatie in te vullen, samen met een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Uw gastouderbureau heeft meer informatie over de risico-inventarisatie. Op het moment dat u wordt aangemeld bij de gemeente mag deze inventarisatie maximaal één jaar oud zijn. Hij moet betrekking hebben op de locatie waar u de kinderen opvangt en uitgaan van de leeftijd en het aantal kinderen dat u daar opvangt. De gastouder moet de risico-inventarisatie kennen en handelen volgens de afspraken uit het plan van aanpak dat samen met het gastouderbureau is opgesteld. Wanneer de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder moet de gastouder de huisgenoten van 18 jaar en ouder informeren over de risico’s en de daarbij behorende maatregelen uit het plan van aanpak.

Ongevallenregistratie en meldcode kindermishandeling
Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. U bent als gastouder verplicht alle ongevallen te registeren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur. Per ongeval houdt u bij:

 • de aard en de plaats van het ongeval;
 • de leeftijd van het kind;
 • de datum van het ongeval;
 • een overzicht van maatregelen die u treft om herhaling te voorkomen.

Op het opvangadres is een meldcode voor kindermishandeling van het gastouderbureau aanwezig. U kent deze meldcode en handelt er aantoonbaar naar.
terug naar top

Gastouders worden betaald via het gastouderbureau
Alle gastouderbureaus hebben vanaf 2010 de kassiersfunctie. Het betekent dat gastouders alleen nog via het gastouderbureau worden betaald. Ouders mogen dus niet rechtstreeks aan gastouders betalen. Het gastouderbureau houdt een administratie bij van het betalingsverkeer. Hierin staat per ouder en gastouder voor welke kinderen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief een vergoeding is betaald. De Belastingdienst controleert deze administratie.
terug naar top