Oppasvoordeel.nl

Oppasvoordeel.nl is een erkend geregistreerd gastouderbureau. Wij begeleiden u bij het gastouderschap en het aanvragen van de toeslag Kinderopvang bij de Belastingdienst.

Omdat kwaliteit bij ons in een hoog vaandel staat, hebben we een apart onderwerp ‘kwaliteit’ op onze website gemaakt. U kunt van ons verwachten dat wij zorgdragen voor een goede kwaliteit, betrouwbaar zijn en goede kennis van zaken hebben. Doordat wij zeer lage overheadkosten hebben, kunnen wij u vaak nog meer financieel voordeel bieden dan andere gastouderbureaus.

Onze inspectierapporten van GGD Hollands Noorden zijn hier inzichtelijk.
Op deze website van het LRK is het tevens mogelijk om van iedere gastouder de inspectierapporten in te zien.

De rol van Oppasvoordeel.nl

De wet bepaalt dat gastouderopvang moet bijdragen aan en goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Oppasvoordeel.nl houdt nauwlettend in de gaten of de opvang bij de gastouders aan deze eis voldoet. Daarbij hanteren wij een aantal vaste criteria, standaardvoorwaarden en (wettelijke) regels die de basis vormen voor de gastouderopvang.

Het gastouderbureau Oppasvoordeel.nl heeft een adviserende, bemiddelende en ondersteunende rol bij het tot stand brengen en onderhouden van een goede samenwerking tussen vraag- en gastouders. De medewerkers van Oppasvoordeel.nl begeleiden het opvangtraject en hebben regelmatig contact met de vraag- en gastouders. Het zorg dragen voor een goede communicatie tussen alle partijen beschouwen we als een essentieel onderdeel van onze dienstverlening.

Vraagouders hebben ten opzichte van Oppasvoordeel.nl bepaalde rechten.

Recht op informatie
Oppasvoordeel.nl informeert de ouders over het beleid, de procedure en de werkwijze van het gastouderbureau. Tevens worden ouders op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten in de gastouderopvang en van bijzondere regelingen, zoals de klachtenprocedure en belastingvoorschriften inzake kinderopvang.

Recht op advies
Ouders kunnen advies vragen over de pedagogische aanpak van hun kind. Deze adviserende rol wordt vervuld door de medewerker van Oppasvoordeel.nl die eventueel kan doorverwijzen naar de daarvoor geëigende instanties.

Recht op klachtenbehandeling
De klachtenregeling staat opgenomen onder het kopje Kwaliteit.

Recht op inspraak
Als ouders dat wensen kunnen zij zitting nemen in de oudercommissie. Uitgebreidere informatie is opgenomen onder het kopje Kwaliteit.